BESTIL TILBUD
30 872 872

Info / Rejsevilkår


Find her al vigtig

& praktisk information!

Generelle rejsebetingelser

Betingelserne gælder ved køb af pakkerejser samt ved køb af flybilletter, hotelophold og andre turistmæssige ydelser (købt alene) fra en rejsekonsulent hos USATours.dk ApS (i det følgende “USATours”).

Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af USATours udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:

– Transport
– indkvartering
– anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

USATours er den tekniske arrangør og optræder som arrangør i henhold til pakkerejseloven ved salg af pakkerejser.

1. Aftaleindgåelse
USATours er kun bundet af et fremsendt tilbud indtil den angivne frist. Aftaleforholdet mellem kunden og USATours er bindende ved kundens mundtlige eller skriftlige accept af tilbuddet. Priserne i tilbudet kan kun garanteres ved rettidig betaling. Ved accept af rejsen forpligter kunden sig til at betale rejsens fulde pris uanset om rejsen afbestilles, eller gennemføres.

2. Pris
Rejsens pris omfatter flybilletter t/r inkl. alle skatter og afgifter, og/eller et ønsket antal nætter i den valgte værelsestype på det valgte hotel samt afgift til lovpligtig Rejsegarantifond, med mindre andet er anført i tilbuddet. Morgenmad, parkering, og transport mellem lufthavn og hotel er ikke inkluderet i prisen, med mindre andet er anført. Der kan forekomme Resort fee på hoteller, med mindre andet er aftalt er Resort fee ikke inkluderet i prisen.

3. Betaling
Ved accept af tilbuddet skal det aftalte depositum samt eventuel præmie for afbestillings- og rejseforsikring betales til USATours, medmindre andet er aftalt. Senest 60 dage inden afrejse skal slutbetaling være betalt til USATours. Ved køb af en pakkerejse, flybillet, hotelophold mv. med afrejse inden for 2 måneder efter købet, skal den fulde pris for rejsen samt eventuel præmie for afbestillings- og rejseforsikring betales med det samme. Billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt pr. e-mail senest 14 dage før afrejse.

4. Prisændringer efter aftalens indgåelse
USATours kan indtil 20 dage før afrejse forhøje den aftalte pris for rejsen som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser samt skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter. USATours har valgt ikke at udnytte muligheden for at forhøje den aftalte pris for rejsen ved ændringer i valutakurser, som er anvendt ved beregningen den aftalte pris for rejsen.

5. Kundens mulighed for ændringer
Pakkerejser (med undtagelse af flybilletter) samt hotelophold og/eller andre turistmæssige ydelser (købt alene) kan ændres senest 60 dage før afrejse mod et ekspeditionsgebyr på DKK 500 pr. person, hvis den af kunden ønskede ændring er mulig, med mindre andet er anført. Ændringer senere end 60 dage før afrejse følger reglerne for afbestilling i pkt. 6 nedenfor.

USATours har ingen ændringsret i forhold til de anvendte flyselskaber, og flybilletter kan derfor i intet tilfælde ændres af kunden. Dette gælder både flybilletter købt alene, og flybilletter der er en del af en pakkerejse.

Såfremt USATours’ ændringsret over for tredjemand (hoteller mv.) er strengere end her anført, vil kundens ændringsret være begrænset yderligere i overensstemmelse hermed.

6. Kundens mulighed for afbestilling
Pakkerejser (med undtagelse af flybilletter) samt hotelophold og/eller andre turistmæssige ydelser (købt alene) kan afbestilles senest 60 dage før afrejse mod et ekspeditionsgebyr på DKK 2.500 pr. person, med mindre andet er anført.

Ved afbestilling 59-30 dage før afrejse af pakkerejser (med undtagelse af flybilletter) samt hotelophold og/eller andre turistmæssige ydelser (købt alene) tilbagebetales 75 % af den samlede pris for rejsen (med undtagelse af prisen for flybilletter og billeje).

Ved afbestilling 29-5 dage før afrejse af pakkerejser (med undtagelse af flybilletter) samt hotelophold og/eller andre turistmæssige ydelser (købt alene) tilbagebetales 50 % af den samlede pris for rejsen (med undtagelse af prisen for flybilletter).

Ved afbestilling senere end 5 dage før afrejse af pakkerejser samt hotelophold og/eller andre tu-ristmæssige ydelser (købt alene) mistes hele den samlede pris for rejsen.

USATours har ingen afbestillingsret i forhold til de anvendte flyselskaber, og flybilletter kan derfor i intet tilfælde afbestilles af kunden. Dette gælder både flybilletter købt alene, og flybilletter der er en del af en pakkerejse.

Såfremt USATours’ afbestillingsret over for tredjemand (hoteller mv.) er strengere end her anført, vil kundens afbestillingsret være begrænset yderligere i overensstemmelse hermed.

Pakkerejser kan endvidere afbestilles, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, na-turkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, med mindre kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

7. USATours’ mulighed for ændringer og aflysning
Ændres eller aflyses en pakkerejse inden rejsens påbegyndelse, vil kunden hurtigst muligt modtage besked herom. Aflyser USATours en pakkerejse, uden at dette skyldes kundens forhold, eller ønsker kunden ikke at deltage i rejsen som følge af væsentlige ændringer, har kunden ret til at hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, eller at deltage i en anden rejse efter eget valg, såfremt USATours uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette, jf. pakkerejselovens § 16.

I alle andre tilfælde end ved køb af pakkerejser (flybilletter, hotelophold og andre turistmæssige ydelser købt alene) agerer USATours alene som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv., og USATours er derfor ikke ansvarlig for forsinkelser, ændringer, aflysninger eller lignende, og kunden henvises til at rette henvendelse direkte til flyselskabet, hotellet mv.

8. Kundens forpligtelser
Kunden er straks efter modtagelse af rejsedokumenter forpligtet til at kontrollere rigtigheden af oplysningerne i rejsedokumenterne, herunder at for- og efternavn er korrekt og stemmer overens med det i passet indførte navn. Ikke korrekt anført navn kan føre til afvisning ved check-in i flyet eller ved grænsen fra/til Danmark. USATours påtager sig intet ansvar for de følger ukorrekte oplysninger måtte medføre.

Kunden er selv ansvarlig for forhold vedrørende pas, visum, ESTA, ETA godkendelse, sundhedsmæssige forhold, vaccinationer mv., der skal være opfyldt, for at rejsen kan gennemføres. Gennemføres en rejse ikke pga. manglende rejsedokumenter, gyldigt pas, nødvendigt visum, ESTA godkendelse, ETA godkendelse, vaccinationsattester mv., har USATours ret til at beregne sig den totale pris, og kunden kan ikke kræve refusion for de uudnyttede ydelser eller erstatning. Det samme gælder, hvis kunden udebliver fra en rejse, eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt.

9. Pas, visum, vaccinationer etc.
Alle rejsende til USA skal foretage en ESTA-registrering på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ senest 72 timer før indrejsen til USA. Alle børn skal have deres egne pas for indrejse i USA. Passet skal have gyldighed i mindst 6 måneder efter ankomsten til USA, og for rejsende med pas der ikke er udstedt i EU opkræves visum. Alle rejsende, der har været dømt iflg. amerikansk lovgivning, skal søge om visum.

Ovenstående oplysninger gælder for rejsende med dansk pas. Har den rejsende ikke dansk pas, skal dette oplyses til USATours ved bestillingen, således at USATours kan vejlede kunden og i øvrigt henvise denne til selv at søge oplysninger om de for rejsen krævede formaliteter hos sit lands ambassade, konsulat samt hos Seruminstituttets Udlandsvaccination. Undlades en sådan oplysning over for USATours, har USATours intet ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer mv. måtte medføre for den rejsende.

10. Rejse- og afbestillingsforsikring
USATours anbefaler, at kunden tegner en afbestillingsforsikring, der dækker i tilfælde af sygdom mv. Afbestillingsforsikring kan bestilles gennem USATours i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring eller Gouda Rejseforsikring senest sammen med bestillingen af rejsen. Vilkårene for af-bestillingsforsikringen fremgår af forsikringsselskabernes forsikringsvilkår.

Den almindelige danske sygesikring dækker ikke uden for Europa. USATours anbefaler, at kunden tegner en rejseforsikring, der dækker fx. udgifter til lægebehandlingen, sygeledsagelse/-tilkaldelse, erstatningsrejse, stjålet eller beskadiget bagage, bagageforsinkelse, hjemkaldelse, evakuering m.v. Rejseforsikring kan bestilles gennem USATours i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring eller Gouda Rejseforsikring. Vilkårene for rejseforsikringen fremgår af forsikringsselskabernes forsikringsvilkår.

11. Flytider i rejseplan og billet
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udsendelse af flybilletter og rejseplan eller rejsebevis kan der forekomme tidsændringer, og kunden skal derfor altid kontrollere afgangstiderne/-stederne.

12. Check-in tid/mødetid
Check-in tid fremgår af rejseplanen. Det anbefales dog, at kunden allerede ved ankomst til en be-stemmelseslufthavn undersøger de aktuelle check-in tider for hjemrejse/den videre rejse. For oversøiske rejser er check-in tid altid minimum 2 timer før afgang.

13. Reklamation
Reklamation over mangler, aflysninger, ændringer mv. ved en pakkerejser skal inden rimelig tid fremsættes af kunden over for USATours, flyselskabet, hotellet mv. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig manglen, aflysningen, ændringen mv. og gøre krav gældende, med mindre USATours har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt. Afhjælpes en mangel inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen.

Oplever kunden en mangel på rejsen, skal kunden uden unødigt ophold kontakte USATours repræsentant eller agent på stedet. Afhjælpes situationen ikke tilfredsstillende på stedet, skal kunden uden unødigt ophold kontakte USATours i Danmark på email kontakt@usatours.dk

Reklamationer skal i alle andre tilfælde (flybilletter, hotelophold, andre turistmæssige ydelser mv. købt alene) fremsættes direkte over for flyselskabet, hotellet mv., idet USATours alene agerer som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. og ikke er ansvarlig for mangler, aflysninger, ændringer mv.

14. USATours’ ansvar
USATours’ ansvar over for kunden er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de inter-nationale konventioner, fx. Warszawa-konventionen om international luftbefordring og Athen-konventionen om befordring til søs af passagerer og deres bagage.

USATours er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for tab som følge af aflysninger, ændringer, mangler mv., når

aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end et i aftalen angivet minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden inden en i aftalen angivet frist,
aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes kundens egne forhold,
aflysningen, den manglende opfyldelse eller manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af USATours eller nogen, USATours er ansvarlig for, eller
aflysningen, den manglende opfyldelse eller manglen skyldes udefra kommende omstæn-digheder, som USATours eller nogen, USATours er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.
I alle andre tilfælde end ved pakkerejser (flybilletter, hotelophold og andre turistmæssige ydelser købt alene) agerer USATours alene som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. og USATours er derfor ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser, ændringer, aflysninger, mangler eller lignende, og kunden henvises til at rette henvendelse direkte til flyselskabet, hotellet mv.

15. Bagageopbevaring
Opbevaring af bagage i hotellets bagageopbevaringsrum er altid på eget ansvar. Beskadiget eller bortkommet bagage erstattes ikke af USATours.

16. Øvrige betingelser
Der tages forbehold for trykfejl.

17. Tvister
Hvis en tvist ikke kan løses mellem parterne, kan kunden indbringe sagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

18. Lovvalg og værneting
Ethvert krav mod USATours behandles i henhold til dansk ret ved Københavns byret.

Generelle rejsebetingelser

Betingelserne gælder ved køb af pakkerejser samt ved køb af flybilletter, hotelophold og andre turistmæssige ydelser (købt alene) fra en rejsekonsulent hos USATours.dk ApS (i det følgende “USATours”).

Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af USATours udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:

– Transport
– indkvartering
– anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

USATours er den tekniske arrangør og optræder som arrangør i henhold til pakkerejseloven ved salg af pakkerejser.

1. Aftaleindgåelse
USATours er kun bundet af et fremsendt tilbud indtil den angivne frist. Aftaleforholdet mellem kunden og USATours er bindende ved kundens mundtlige eller skriftlige accept af tilbuddet. Priserne i tilbudet kan kun garanteres ved rettidig betaling. Ved accept af rejsen forpligter kunden sig til at betale rejsens fulde pris uanset om rejsen afbestilles, eller gennemføres.

2. Pris
Rejsens pris omfatter flybilletter t/r inkl. alle skatter og afgifter, og/eller et ønsket antal nætter i den valgte værelsestype på det valgte hotel samt afgift til lovpligtig Rejsegarantifond, med mindre andet er anført i tilbuddet. Morgenmad, parkering, og transport mellem lufthavn og hotel er ikke inkluderet i prisen, med mindre andet er anført. Der kan forekomme Resort fee på hoteller, med mindre andet er aftalt er Resort fee ikke inkluderet i prisen.

3. Betaling
Ved accept af tilbuddet skal det aftalte depositum samt eventuel præmie for afbestillings- og rejseforsikring betales til USATours, medmindre andet er aftalt. Senest 60 dage inden afrejse skal slutbetaling være betalt til USATours. Ved køb af en pakkerejse, flybillet, hotelophold mv. med afrejse inden for 2 måneder efter købet, skal den fulde pris for rejsen samt eventuel præmie for afbestillings- og rejseforsikring betales med det samme. Billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt pr. e-mail senest 14 dage før afrejse.

4. Prisændringer efter aftalens indgåelse
USATours kan indtil 20 dage før afrejse forhøje den aftalte pris for rejsen som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser samt skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter. USATours har valgt ikke at udnytte muligheden for at forhøje den aftalte pris for rejsen ved ændringer i valutakurser, som er anvendt ved beregningen den aftalte pris for rejsen.

5. Kundens mulighed for ændringer
Pakkerejser (med undtagelse af flybilletter) samt hotelophold og/eller andre turistmæssige ydelser (købt alene) kan ændres senest 60 dage før afrejse mod et ekspeditionsgebyr på DKK 500 pr. person, hvis den af kunden ønskede ændring er mulig, med mindre andet er anført. Ændringer senere end 60 dage før afrejse følger reglerne for afbestilling i pkt. 6 nedenfor.

USATours har ingen ændringsret i forhold til de anvendte flyselskaber, og flybilletter kan derfor i intet tilfælde ændres af kunden. Dette gælder både flybilletter købt alene, og flybilletter der er en del af en pakkerejse.

Såfremt USATours’ ændringsret over for tredjemand (hoteller mv.) er strengere end her anført, vil kundens ændringsret være begrænset yderligere i overensstemmelse hermed.

6. Kundens mulighed for afbestilling
Pakkerejser (med undtagelse af flybilletter) samt hotelophold og/eller andre turistmæssige ydelser (købt alene) kan afbestilles senest 60 dage før afrejse mod et ekspeditionsgebyr på DKK 2.500 pr. person, med mindre andet er anført.

Ved afbestilling 59-30 dage før afrejse af pakkerejser (med undtagelse af flybilletter) samt hotelophold og/eller andre turistmæssige ydelser (købt alene) tilbagebetales 75 % af den samlede pris for rejsen (med undtagelse af prisen for flybilletter og billeje).

Ved afbestilling 29-5 dage før afrejse af pakkerejser (med undtagelse af flybilletter) samt hotelophold og/eller andre turistmæssige ydelser (købt alene) tilbagebetales 50 % af den samlede pris for rejsen (med undtagelse af prisen for flybilletter).

Ved afbestilling senere end 5 dage før afrejse af pakkerejser samt hotelophold og/eller andre tu-ristmæssige ydelser (købt alene) mistes hele den samlede pris for rejsen.

USATours har ingen afbestillingsret i forhold til de anvendte flyselskaber, og flybilletter kan derfor i intet tilfælde afbestilles af kunden. Dette gælder både flybilletter købt alene, og flybilletter der er en del af en pakkerejse.

Såfremt USATours’ afbestillingsret over for tredjemand (hoteller mv.) er strengere end her anført, vil kundens afbestillingsret være begrænset yderligere i overensstemmelse hermed.

Pakkerejser kan endvidere afbestilles, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, na-turkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, med mindre kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt.

7. USATours’ mulighed for ændringer og aflysning
Ændres eller aflyses en pakkerejse inden rejsens påbegyndelse, vil kunden hurtigst muligt modtage besked herom. Aflyser USATours en pakkerejse, uden at dette skyldes kundens forhold, eller ønsker kunden ikke at deltage i rejsen som følge af væsentlige ændringer, har kunden ret til at hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, eller at deltage i en anden rejse efter eget valg, såfremt USATours uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette, jf. pakkerejselovens § 16.

I alle andre tilfælde end ved køb af pakkerejser (flybilletter, hotelophold og andre turistmæssige ydelser købt alene) agerer USATours alene som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv., og USATours er derfor ikke ansvarlig for forsinkelser, ændringer, aflysninger eller lignende, og kunden henvises til at rette henvendelse direkte til flyselskabet, hotellet mv.

8. Kundens forpligtelser
Kunden er straks efter modtagelse af rejsedokumenter forpligtet til at kontrollere rigtigheden af oplysningerne i rejsedokumenterne, herunder at for- og efternavn er korrekt og stemmer overens med det i passet indførte navn. Ikke korrekt anført navn kan føre til afvisning ved check-in i flyet eller ved grænsen fra/til Danmark. USATours påtager sig intet ansvar for de følger ukorrekte oplysninger måtte medføre.

Kunden er selv ansvarlig for forhold vedrørende pas, visum, ESTA, ETA godkendelse, sundhedsmæssige forhold, vaccinationer mv., der skal være opfyldt, for at rejsen kan gennemføres. Gennemføres en rejse ikke pga. manglende rejsedokumenter, gyldigt pas, nødvendigt visum, ESTA godkendelse, ETA godkendelse, vaccinationsattester mv., har USATours ret til at beregne sig den totale pris, og kunden kan ikke kræve refusion for de uudnyttede ydelser eller erstatning. Det samme gælder, hvis kunden udebliver fra en rejse, eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt.

9. Pas, visum, vaccinationer etc.
Alle rejsende til USA skal foretage en ESTA-registrering på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ senest 72 timer før indrejsen til USA. Alle børn skal have deres egne pas for indrejse i USA. Passet skal have gyldighed i mindst 6 måneder efter ankomsten til USA, og for rejsende med pas der ikke er udstedt i EU opkræves visum. Alle rejsende, der har været dømt iflg. amerikansk lovgivning, skal søge om visum.

Ovenstående oplysninger gælder for rejsende med dansk pas. Har den rejsende ikke dansk pas, skal dette oplyses til USATours ved bestillingen, således at USATours kan vejlede kunden og i øvrigt henvise denne til selv at søge oplysninger om de for rejsen krævede formaliteter hos sit lands ambassade, konsulat samt hos Seruminstituttets Udlandsvaccination. Undlades en sådan oplysning over for USATours, har USATours intet ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer mv. måtte medføre for den rejsende.

10. Rejse- og afbestillingsforsikring
USATours anbefaler, at kunden tegner en afbestillingsforsikring, der dækker i tilfælde af sygdom mv. Afbestillingsforsikring kan bestilles gennem USATours i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring eller Gouda Rejseforsikring senest sammen med bestillingen af rejsen. Vilkårene for af-bestillingsforsikringen fremgår af forsikringsselskabernes forsikringsvilkår.

Den almindelige danske sygesikring dækker ikke uden for Europa. USATours anbefaler, at kunden tegner en rejseforsikring, der dækker fx. udgifter til lægebehandlingen, sygeledsagelse/-tilkaldelse, erstatningsrejse, stjålet eller beskadiget bagage, bagageforsinkelse, hjemkaldelse, evakuering m.v. Rejseforsikring kan bestilles gennem USATours i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring eller Gouda Rejseforsikring. Vilkårene for rejseforsikringen fremgår af forsikringsselskabernes forsikringsvilkår.

11. Flytider i rejseplan og billet
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udsendelse af flybilletter og rejseplan eller rejsebevis kan der forekomme tidsændringer, og kunden skal derfor altid kontrollere afgangstiderne/-stederne.

12. Check-in tid/mødetid
Check-in tid fremgår af rejseplanen. Det anbefales dog, at kunden allerede ved ankomst til en be-stemmelseslufthavn undersøger de aktuelle check-in tider for hjemrejse/den videre rejse. For oversøiske rejser er check-in tid altid minimum 2 timer før afgang.

13. Reklamation
Reklamation over mangler, aflysninger, ændringer mv. ved en pakkerejser skal inden rimelig tid fremsættes af kunden over for USATours, flyselskabet, hotellet mv. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig manglen, aflysningen, ændringen mv. og gøre krav gældende, med mindre USATours har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt. Afhjælpes en mangel inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen.

Oplever kunden en mangel på rejsen, skal kunden uden unødigt ophold kontakte USATours repræsentant eller agent på stedet. Afhjælpes situationen ikke tilfredsstillende på stedet, skal kunden uden unødigt ophold kontakte USATours i Danmark på email kontakt@usatours.dk

Reklamationer skal i alle andre tilfælde (flybilletter, hotelophold, andre turistmæssige ydelser mv. købt alene) fremsættes direkte over for flyselskabet, hotellet mv., idet USATours alene agerer som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. og ikke er ansvarlig for mangler, aflysninger, ændringer mv.

14. USATours’ ansvar
USATours’ ansvar over for kunden er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de inter-nationale konventioner, fx. Warszawa-konventionen om international luftbefordring og Athen-konventionen om befordring til søs af passagerer og deres bagage.

USATours er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for tab som følge af aflysninger, ændringer, mangler mv., når

aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end et i aftalen angivet minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden inden en i aftalen angivet frist,
aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes kundens egne forhold,
aflysningen, den manglende opfyldelse eller manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af USATours eller nogen, USATours er ansvarlig for, eller
aflysningen, den manglende opfyldelse eller manglen skyldes udefra kommende omstæn-digheder, som USATours eller nogen, USATours er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.
I alle andre tilfælde end ved pakkerejser (flybilletter, hotelophold og andre turistmæssige ydelser købt alene) agerer USATours alene som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. og USATours er derfor ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser, ændringer, aflysninger, mangler eller lignende, og kunden henvises til at rette henvendelse direkte til flyselskabet, hotellet mv.

15. Bagageopbevaring
Opbevaring af bagage i hotellets bagageopbevaringsrum er altid på eget ansvar. Beskadiget eller bortkommet bagage erstattes ikke af USATours.

16. Øvrige betingelser
Der tages forbehold for trykfejl.

17. Tvister
Hvis en tvist ikke kan løses mellem parterne, kan kunden indbringe sagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

18. Lovvalg og værneting
Ethvert krav mod USATours behandles i henhold til dansk ret ved Københavns byret.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.